Política de Privacitat
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
Associació NTlades (en endavant NTlades), amb el CIF G25705005, domicili a Crta d'Escos a Mencui s/n 'La borda del Batlle'. 25593 Mencui (Lleida) Espanya. Reservats tots els drets.

LEGITIMACIÓ. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, d'inscripció a cursos i/o activitats. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través dels diferents formularis de contacte que es presenten la web o de forma física a la nostra oficina, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti a través dels diferents formularis que es presenten a la web, físicament a la nostra oficina i/o als correus electrònics passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de NTlades i es mantindrà confidencial i protegit.

NTlades informa als usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016 disposa d’un Registre d’Activitats. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que NTlades tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un fitxer de tractament amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi i prestar i oferir els seus serveis. A l’epígraf finalitat li detallarem àmpliament amb quina finalitat NTlades tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

PROCEDÈNCIA. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, d'inscripció a cursos i/o activitats.

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB DE NTLADES I DELS SEUS CONTINGUTS.
S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades cada cop que hi accedeixi a la web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.ntlades.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés. Visitar la web de NTlades no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
• Gestió, comunicació i/o organització de cursos i/o activitats per a socis.
• Gestió i comunicació de les consultes a la web.
• Gestió administrativa personal i voluntaris.
• Informació i promoció de l’esport.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.
• Mentre es mantingui la relació amb l’entitat.
• En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
• El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, estant autoritzat per llei.
• El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
• El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS:
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a NTlades l’estan tractant dades personals que l’interessin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

COM POT EXERCIR ELS DRETS?
• Mitjançant un escrit dirigit a l’Associació NTlades, Crta d'Escos a Mencui s/n 'La borda del Batlle'. 25593 Mencui (Lleida)
• Mitjançant un escrit dirigit a NTlades a l’adreça de correu electrònic: ntlades@gmail.com

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 




Contacte
Mòbil: 623177317
ntladescursos@gmail.com
ntlades@gmail.com














[Web creada per Duma Next]